UDLEJNING / Betingelser

Betingelser

LEJEMÅLETS VARIGHED OG BEREGNING.
Lejemålet begynder fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads til og med den dag det lejede materiel afmeldes eller afleveres på udlejers plads. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej.
 
Der regnes normalt med 5 dages arbejdsuge á 8 timer, medmindre andet fremgår af prislisten eller aftales. Anvendes det lejede på lørdage, søn- og helligdage, regnes disse som lejedage.
Al udlejning til private beregnes efter kalenderdage.
 
Lejer er forpligtet til at afholde enhver udgift, der kan henføres til lejers besiddelse og brug af det lejede, herunder alle offentlige udgifter som følge af brugen af det lejede, ligesom lejer er forpligtet til at refundere udlejer ethvert beløb som udlejer måtte blive forpligtet til at betale til tredjemand som følge af lejers anvendelse af det lejede.
 
LEVERING OG TRANSPORT. 
Lejer afholder alle udgifter til det lejedes transport fra og til udlejers plads, montering, demontering, afhentning og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet m.v, idet lejen ikke inkluderer nogen form for driftsudgifter.
 
Lejer er forpligtet til at anvende den type brændstof og olie som oplyses af udlejer.
 
Ved afhentning eller eventuel levering af det lejede, er udlejer berettiget til at afkræve lejer legitimation.
 
VEDLIGEHOLDELSE OG AFLEVERING.
Det lejede skal afleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen.
Efter det lejedes aflevering på udlejers plads foretages eftersyn. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert anvendelse/behandling eller manglende rengøring betales af lejer.
Udlejer har ejendomsretten til det lejede og lejer er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller foretage andre tilsvarende dispositioner over det lejede, ligesom lejer
ikke er berettiget til at overlade eller udleje det lejede til tredjemand uden udlejers skriftlige samtykke.
 
RISIKO OG ANSVAR.
Lejer bærer enhver risiko for det lejede og dets betjening, såvel i forhold til udlejer som i forhold til tredjemand.Bortkommer eller bliver det lejede helt eller delvist ødelagt , uanset af hvilken årsag, er lejer forpligtet til at erstatte de lejede til dagspris.
 
 
 
 
 
Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for eventueller tab opstået for lejer i forbindelse med anvendelsen af det lejede, herunder ansvar for driftstab, avancetab, tidstab eller lignende.
 
Udlejer er til enhver tid berettiget til at uden forudgående varsel at forlange en besigtigelse af det lejede.
 
FORSIKRING.
Udlejer har tegnet tyveri forsikring,dækker tyveri af det lejede, dog således at lejer ved skader omfattet af forsikringsdækningen er forpligtet til at betale den selvrisiko som afkræves udlejer af forsikringsselskabet , pt. Kr. 3.000,00.
 
Udover lejen betales p.t. 7,50% af lejen til dækning af forsikring samt miljøafgift (1%).
 
Lejer er ved tyveri af det lejede, hærværk eller lignende skade, forpligtet til både at give meddelse herom til udlejer, og at anmelde det til det stedlige politi, indenfor 24 timer efter at skaden er opstået eller konstanteret.
 
Skader som opstår ved fortsæt eller grov uagtsomhed, eller anden brug af det lejede, som ikke dækkes under udlejers forsikring, betales af lejer.
 
BETALINGSBETINGELSER. 
Betaling af det lejede beregnes ved lejeaftalends indgåelse og betales kontant, medmindre  der er indgået aftale om kredit med udlejer.
 
Udlejer er berettiget til at opkræve depositum i forbindelse med lejeaftalens indgåelse.
 
MISLIGHOLDELSE.
Udlejer er uden varsel berettiget til at ophæve lejeaftalen og kræve erstatning, såfremt lejer, på noget, for udlejer, væsentligt punkt, misligholder forpligtelser ifølge lejeaftalen.
 
VÆRNETING.
For lejeaftalen er dansk ret gældende og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting, Retten i Roskilde.
 
SPARRE BYG | CVR: 31 22 40 98 | 4190 Munke Bjergby - Danmark | Tlf.: 51 24 84 96